IN SITU PROJECTS & PERFORMANCES

Project "01db10"

Το project «01db10» αποτελείται από τρείς in situ εγκαταστάσεις για το Action Field Kodra 2015. Έπειτα από μερικές τηλεφωνικές συνομιλίες που είχα με τον επιμελητή μου Μιχάλαρο Δημήτρη, διαπιστώσαμε ότι είχα ακούσει λάθος τη θεματική της έκθεσης. Αντί για Error είχα ακούσει Έρως. Ο ίδιος ο τίτλος αποτέλεσε ακουστικό σφάλμα και αυτομάτως βρέθηκα «εντός θέματος». Αποβάλλοντας τους αρχικούς ενδοιασμούς μου ανέφερα στον επιμελητή μου τις σκέψεις για ένα νέο project. Ο ίδιος δέχθηκε με ενθουσιασμό να αλλάξουμε την αρχική πρόταση και να δουλέψω έργα σχετικά με τα λάθη στην επικοινωνία των ανθρώπων που προκαλούνται από τη βαρηκοΐα.  Ο διαδραστικός και παιγνιώδης χαρακτήρας των έργων έχει ως στόχο την ενεργή συμμετοχή του κοινού για την ανάδειξη και την καυτηρίαση σχετικών ταμπού και στερεότυπων. Η καθημερινότητα ενός βαρήκοου είναι γεμάτη από τέτοια λάθη, που άλλοτε προκαλούν γέλιο, άλλοτε το χλευασμό και άλλοτε σοβαρά ατυχήματα. Το συγκεκριμένο ήταν από τα πιο ευτυχή σφάλματά μου.

01db10
01db10

Action Field Codra, 2015 photo by Sofia Mavropoulou

01db10
01db10

Action Field Codra variable dimensions, wood, chalk, acrylic colours, sponge, elastic rope, 2015 photo by Sofia Mavropoulou

01db10
01db10

Action Field Codra details, wood, acrylic colours, 2015

01db10
01db10

Action Field Codra performance in action, variable dimensions, wood, chalk, acrylic colours, sponge, elastic rope, 2015 photo by Sofia Papadopoulou

01db10
01db10

Action Field Codra variable dimensions, wood, chalk, acrylic colours, sponge, elastic rope, 2015

01db10
01db10

Action Field Codra details, Game Rules, 2015

Change Frequency to 10 decibel
Change Frequency to 10 decibel

Action Field Codra interactive video installation, fabric, metal rods, metal screws with loop, fishing line, led display, variable dimensions, 10' 40'' (loop), 2015 photo by Sofia Mavropoulou

Change Frequency to 10 decibel
Change Frequency to 10 decibel

Action Field Codra interactive video installation, fabric, metal rods, metal screws with loop, fishing line, led display, variable dimensions, 10' 40'' (loop), 2015

Change Frequency to 10 decibel
Change Frequency to 10 decibel

Action Field Codra, interactive video installation, fabric, metal rods, metal screws with loop, fishing line, led display, variable dimensions, 10' 40'' (loop), 2015 photo by Sofia Papadopoulou

Change Frequency to 10 decibel
Change Frequency to 10 decibel

Action Field Codra interactive video installation, fabric, metal rods, metal screws with loop, fishing line, led display, variable dimensions, 10' 40'' (loop), 2015

Change Frequency to 10 decibel
Change Frequency to 10 decibel

Action Field Codra audience recordings, interactive video installation, fabric, metal rods, metal screws with loop, fishing line, led display, variable dimensions, 10' 40'' (loop), 2015 photo by Sofia Papadopoulou

Change Frequency to 10 decibel
Change Frequency to 10 decibel

Action Field Codra details videos, 2015

01db10

Αλλαγή Συχνοτήτων στα 10 decibel

Change Frequency to 10 decibel

Project “01db10”

Project “01db10” consists of three in situ installations prepared for the Action Field Kodra 2015 Exhibition. Following a few telephone conversations with my curator Dimitris Michalaros, we both realized that I had been mishearing the exhibition’s theme; I had been hearing Eros rather than the actual word, Error. The theme itself became a hearing error and by that very fact, I was on-topic. I thought that I could take advantage of this ‘mistake’ in a rather creative manner. Overcoming my initial hesitation, I shared my thoughts of a new project with my curator. He enthusiastically agreed to change the initial proposal and for me to work on projects about communication errors resulting from mishearing. The interactive and playful nature of these works aims at active audience participation so as to highlight and comment on related taboos and stereotypes. The everyday life of a person who is hard of hearing is filled with such errors, which sometimes causing laughter, sometimes mockery and at other times serious accidents. This one was one of my most fortunate errors.

01db10

Lip reading is the only language many postlingually deaf people (deaf after the third or fourth year of life), who have chosen to speak with the hearing people (listening, spoken language and lip reading - LSL) and not learn sign language, recognise. To this day, ignorance and the prevalence of several stereotypes, such as the one equating deafness with the use of sign language, exclude deaf lip readers from both deaf and hearing communities.

The mirror image of ‘d’ gives the letter ‘b’. The word ‘decibel’ means sound volume. The ‘rule’ of the interactive game 01db10 is communication through lip reading and a sound volume spanning 01 to 10 decibel, this range being the sound volume which usually goes undetected by the human ear. Essentially, the use of the board educates the audience in another language, registering their own mishaps. (Perhaps Freud, along with slips of the tongue, pen and reading, would have added the slips of lip reading).

01db10

Η χειλεοανάγνωση είναι η μοναδική γλώσσα που αναγνωρίζουν πολλοί μεταγλωσσικά κωφοί (κωφοί μετά το τρίτο ή τέταρτο έτος της ζωής τους), οι οποίοι επέλεξαν να συνομιλούν με τους ακούοντες (ομιλούμενη γλώσσα και χειλεοανάγνωση) και να μη μάθουν τη νοηματική. Η άγνοια και η επικράτηση μέχρι και σήμερα διάφορων στερεότυπων όπως αυτό του κωφάλαλου νοηματίζοντα, καθιστά τους κωφούς χειλεοαναγνώστες αποκομμένους εξίσου και από τον πολιτισμό των κωφών και από αυτόν των ακουόντων.

Καθρεφτίζοντας το d προκύπτει το b. Με το decibel εννοείται η ένταση του ήχου. Το διαδραστικό παιχνίδι «01db10» θέτει ως κανόνα την επικοινωνία μέσω της χειλεοανάγνωσης και της έντασης της φωνής που εκτείνεται από το 01 έως τα 10 decibel η οποία είναι η ένταση των ήχων που ο άνθρωπος συνήθως δεν ακούει. Ουσιαστικά με τη χρήση του πίνακα το κοινό εκπαιδεύεται σε μία άλλη γλώσσα καταγράφοντας τις δικές του παραδρομές (ίσως ο Φρόιντ, δίπλα στις παραδρομές της γλώσσας, της πένας και της ανάγνωσης να πρόσθετε και αυτές της χειλεοανάγνωσης).

Αλλαγή Συχνοτήτων στα 10 decibel

Σε έναν κόσμο σχεδιασμένο και οργανωμένο για να ανταποκρίνεται σε ακούοντες, η πρόσβαση των κωφών και βαρήκοων σε αυτόν καθίσταται από δύσκολη έως αδύνατη. Με την βιντεοεγκατάσταση «Αλλαγή συχνοτήτων στα 10 decibel», αντιστρέφω τους όρους. Έτσι δημιουργώ ένα άηχο περιβάλλον στο οποίο οι περισσότεροι ακούοντες προσπαθούν ανεπιτυχώς να “ακούσουν” τα διάφορα αυτοβιογραφικά και στατιστικά στοιχεία για την βαρηκοΐα που μεταδίδουν τα χείλη της βιντεοπροβολής. Αντιθέτως, ένας κωφός ή ένας βαρήκοος έχει την ικανότητα να “ακούει” με τα μάτια εφόσον γνωρίζει τη μέθοδο της χειλεοανάγνωσης. Επιζωγραφίζοντας επιπλέον χείλη στα ήδη υπάρχοντα αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας για την “ανάγνωση” των λέξεων. Αντίστοιχα φυσικά εμπόδια για τους χειλεοαναγνώστες μπορεί να είναι μία ιατρική μάσκα, ένα μούσι ή ότι τους εμποδίζει να εστιάσουν στα χείλη που “διαβάζουν”. Τα αποτελέσματα από τις καταγραφές του κοινού εμφανίζονται στην φωτεινή πινακίδα led και φυσικά είναι δυσανάγνωστα όπως αντίστοιχα δυσανάγνωστες είναι για τους κωφούς και βαρήκοους οι δημόσιες ηχητικές ανακοινώσεις. Άλλωστε ένα από τα απαξιωμένα αιτήματά τους είναι η ύπαρξη οπτικών ενδείξεων σε δημόσιους χώρους, καθώς και ο υποτιτλισμός των ειδήσεων και των ομόγλωσσων ταινιών της δημόσιας τηλεόρασης.

Change of Frequencies at 10 decibel

Accessing a world that is designed and organised to cater for the hearing people is a difficult to impossible feat for the deaf and hearing impaired. In the video – installation Change of frequency at 10 decibel, I turn the tables. Therefore, I create a voiceless environment, where most hearing people unsuccessfully try to ‘listen to’ a number of autobiographical and statistic data about hearing loss, which are spoken by the lips projected on the video. By contrast, a person who is deaf or hearing impaired can ‘listen’ with their eyes, provided they are familiar with the use of lip reading. Superimposing extra pairs of lips over the pre-existing ones increases the level of ‘reading’ difficulty. Corresponding natural hurdles for lip readers would be surgical masks, a beard or whatever impedes their ability to focus on the lips they are reading. The results of the audience recordings appear on the led display and are illegible of course; just as public audio announcements are unintelligible for the deaf and hard of hearing. In fact, in Greece, the demand for visual signs in public spaces as well as the subtitling of news programs and same-language on Public Televisions has been disregarded so far.

Φωνολογική Ενημερότητα

Phonological Awareness
Phonological Awareness

Action Field Codra Sound installation-performance, variable dimensions, a special construction of galvanized aluminum, spring, elastic rope, metal screws with loop, music stand, 2015 photo by Mavropoulou Sofia

Phonological Awareness
Phonological Awareness

Action Field Codra Performance in action, variable dimensions, a special construction of galvanized aluminum, spring, elastic rope, metal screws with loop, music stand, 2015

Phonological Awareness
Phonological Awareness

Action Field Codra Performance in action, variable dimensions, a special construction of galvanized aluminum, spring, elastic rope, metal screws with loop, music stand, 2015

Phonological Awareness
Phonological Awareness

Action Field Codra details, a special construction of galvanized aluminum, spring, elastic rope, music stand, 2015

Phonological Awareness
Phonological Awareness

Action Field Codra details, scores words, music stand, 2015

Phonological Awareness 

Phonological Awareness

During the sound performance Phonological Awareness, I make a sarcastic comment on the medico-educational term of the same name, which refers to the recognition of sound structures in words by babies and people suffering from dyslexia.  I sketch some ‘scores’ with paronymous words, which are transmitted from the transmitter (the artist) to the receiver (the audience) through tins connected with a spring rather than a string, in a simulation of the broken telephone game. Words are following by an echo, further distorting the ‘voices’. In this way, understanding becοmes constantly self–cancelling; for example, the articulated word “error” can very well end up being received as “eros”, “epos” “etos” (year), etc. This kind of communication difficulty between two speakers creates confusion, insecurity and desperation, feelings often experienced by a person who is hearing impaired. Moreover, the sound has a fairly electronic ring to it despite being perfectly natural.

Φωνολογική Ενημερότητα

Στην ηχητική performance «Φωνολογική Ενημερότητα», κάνω ένα ειρωνικό σχόλιο στον ομώνυμο ιατροπαιδαγωγικό όρο που αναφέρεται στην αναγνώριση των φωνών μίας λέξης από τα μωρά και από άτομα με δυσλεξία. Σχεδιάζω μερικές “παρτιτούρες” με παρώνυμες λέξεις οι οποίες μεταδίδονται από έναν πομπό (την επιφαινόμενη) σε έναν δέκτη (κοινό) μέσω του «χαλασμένου τηλεφώνου» το οποίο όμως συνδέω με ένα ελατήριο. Τις λέξεις ακολουθεί η ηχώ τους, και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνταν επιπλέον παραμορφώσεις στις “φωνές”. Έτσι η ενημερότητα αυτοακυρώνεται συνεχώς, αφού κάλλιστα λέγοντας error ο δέκτης είναι πιθανό να ακούσει τη λέξη έρως, έτος, έπος κ.ο.κ. Αυτή η δυσκολία στην επικοινωνία των δύο συνομιλητών δημιουργεί σύγχυση, ανασφάλεια και απόγνωση, συναισθήματα τα οποία βιώνει συχνά ένας βαρήκοος. Επιπρόσθετα, ο ήχος ακούγεται αρκετά ηλεκτρονικός παρόλο που είναι απολύτως φυσικός. 

BETWEEN

Το “Between 1” και “Between 2” είναι δύο in situ ηχητικές performances τις οποίες δημιούργησα στα πλαίσια του εργαστηρίου "Ασκήσεις performance" της Μέγα Μέντη και γεννήθηκαν από τη σκέψη ότι "σ΄ αυτό το δωμάτιο συνήθως είμαι ακούοντας ενώ στο διπλανό είμαι βαρήκοη". Τα έργα παρουσιάστηκαν στο Twixtlab το καλοκαίρι του 2016.

BETWEEN

“Between 1” and “Between 2” are two in situ sound performances which I created in the context of Megas Medie’s workshop “Performance Practice”. They were inspired by the thought that “in this room I am usually a hearing person but in the next room I am hard of hearing”. These artworks were performed at “Twixtlab” in the summer of 2016.

Between 1

Between 1
Between 1

Twixtlab, 2016 sound performance, variable dimensions, wooden pedestal, table lamp, hearing aids photo by Altin Paceli

Between 1
Between 1

Twixtlab, 2016 sound performance, variable dimensions, wooden pedestal, table lamp, hearing aids, paper tape photo by Altin Paceli

Between 1
Between 1

Twixtlab, 2016 sound performance, variable dimensions, paper tape photo by Altin Paceli

Between 1
Between 1

Twixtlab, 2016 variable dimensions, paper tape, Mega Medie participated in sound performance photo by Altin Paceli

Between 1
Between 1

Twixtlab, 2016 sound performance, variable dimensions, paper tape photo by Altin Paceli

Between 1
Between 1

Twixtlab, 2016 variable dimensions, paper tape, Mega Medie participated in sound performance photo by Altin Paceli

Between 1
Between 1

Twixtlab, 2016 performance rules

Between 1
Between 1

Twixtlab, 2016 details, audiogram with paper tape

Between 1

Στην ηχητική performance "Between 1" χαρτογραφώ ήχους που ακούγονται από ένα διπλανό δωμάτιο. Στη δράση συμμετέχει ένα ακόμα άτομο το οποίο παράγει φυσικούς ήχους διαφορετικής έντασης σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνουν οι κάρτες τις οποίες έχω σχεδιάσει. Χρησιμοποιώντας πότε μπλε ταινίες για τους θορύβους και πότε λευκές για την ησυχία, δημιουργώ ένα οπτικό μοτίβο διακεκομμένων γραμμών, αφήνοντας στο δάπεδο της αίθουσας το αποτύπωμα της πραγματικής μου ακοής.

Between 2

Between 2
Between 2

Twixtlab, 2016 sound performance, variable dimensions, microphone, amplifier, laptop, speakers, small woofers, hearing aids

Between 2
Between 2

Twixtlab, 2016 sound performance, variable dimensions, microphone, amplifier, laptop, speakers, small woofers, hearing aids

Between 2
Between 2

Twixtlab, 2016 sound performance, variable dimensions, microphone, amplifier, laptop, speakers, small woofers, hearing aids photo by Altin Paceli

Between 2
Between 2

Twixtlab, 2016 sound performance, variable dimensions, microphone, amplifier, laptop, speakers, small woofers, hearing aids

Between 2
Between 2

Twixtlab, 2016 details, sound performance, variable dimensions, microphone, amplifier, laptop, speakers, small woofers, hearing aids photo by Altin Paceli

Between 2

Το "Between 2" είναι μια ηχητική performance στην οποία δύο ηχεία αναπαράγουν τυχαίους ηχογραφημένους ήχους διαφορετικής έντασης. Αλληλεπιδρώντας στους συγκεκριμένους ήχους σε πραγματικό χρόνο, ακούγεται η φωνή μου από δύο άλλα woofers άλλοτε να φωνάζει "λίγο πιο δυνατά" και άλλοτε να ζητάει να κάνεις "λίγο πιο σιγά". Ανάλογα με την ένταση των ήχων πάλλονται τα woofers και μαζί με αυτά δονούνται τα ακουστικά βαρηκοΐας τα οποία είναι τοποθετημένα πάνω τους, σχηματίζοντας ένα ηχητικό μοτίβο που επαναλαμβάνεται συνεχώς με αύξοντα ή φθίνοντα ρυθμό. Σε μία προσπάθεια να γίνω ο ρυθμιστής μιας φανταστικής ζυγαριάς ανάμεσα στην ακοή και στη μέτρια βαρηκοΐα η ισορροπία συνεχώς δοκιμάζεται.

Between 1

During the sound performance Between 1, I chart sounds which are heard from an adjacent room. A participant produces natural sounds of different volumes following the instructions on the cards I have designed. Alternately using blue paper tape to represent sound and white tape to represent silence, I create an optical pattern of dotted lines, leaving the imprint of my actual hearing on the floor.

Between 2

Between 2 is a sound performance during which two speakers reproduce random recorded sounds of different volumes. Interacting with these sounds in real time, my voice is heard from the other two woofers, sometimes shouting “a little bit louder” and sometimes requesting “a little bit lower”. Depending on the sound volume, the woofers bounce and along with them the hearing aids that are placed on the woofers, creating a sound pattern which is repeated constantly at a growing or dwindling pace. In an attempt to become the adjuster of an imaginary scale between hearing and moderate poor hearing, the point of balance is constantly tested.

Hearing Instrument

Hearing Instrument

Παραλληλίζοντας το "Hearing Instrument" με το Musical Instrument ορίζω τα ακουστικά βαρηκοΐας ως μουσικά όργανα. Μεταδίδοντας τον ήχο που εκπέμπουν από το feedback τους τον ενισχύω και τον συνθέτω με κελαϊδίσματα πουλιών με τα οποία προσομοιάζει. Σχεδιάζω μία παρτιτούρα που βασίζεται στο ακουόγραμμά μου και πιο συγκεκριμένα στις πέντε γραμμές που ακουμπούν τα οριακά σημεία της ακοής μου και τις ταυτίζω με ένα λαστιχένιο πεντάγραμμο μεταδίδοντας και τον δικό τους ήχο. Επεξεργάζοντας τους ήχους με αυτόν τον τρόπο κάνω ένα ειρωνικό σχόλιο στη μέτρια βαρηκοΐα μιας και  οι ψηλές συχνότητες των 4000-8000Hz, είναι που στερείται συνήθως ένας βαρήκοος.

Hearing Instrument

Paralleling the title of the artwork "Hearing Instrument" with a "Musical Instrument", I define hearing aids as musical instruments. By amplifying the sound the hearing aids transmit from their feedback through a microphone, I then process it on the computer and compose it with birdsong, with which it resembles.I design a music sheet based on my audiogram and more specific on the five lines which touch the borderline of my hearing and I identify them with an elastic musical pentagram. Composing the sounds this way, I make an ironic remark on moderate hearing loss, since high frequencies of 4000 – 8000Hz are the ones that a hard of hearing person usually is deprived of.

Soundcloud

 

Hearing Instrument
Hearing Instrument

Sound Acts III, Athens & Epidaurus Festival, May 2017. Sound performance, variable dimensions, wooden panel, permanent marker, elastic rope, metal nails, music stand, microphones, amplifier, laptop, speakers, hearing aids, Hearing Aid Case.

Hearing Instrument
Hearing Instrument

Sound Acts III, Athens & Epidaurus Festival, May 2017. Sound performance, variable dimensions, wooden panel, permanent marker, elastic rope, metal nails, music stand, microphones, amplifier, laptop, speakers, hearing aids, Hearing Aid Case. Photo by Nikos Petrakis.

Hearing Instrument
Hearing Instrument

Sound Acts III, Athens & Epidaurus Festival, May 2017. Sound performance, variable dimensions, wooden panel, permanent marker, elastic rope, metal nails, music stand, microphones, amplifier, laptop, speakers, hearing aids, Hearing Aid Case. Photo by Anastasia Diavasti.

Hearing Instrument
Hearing Instrument

Sound Acts III, Athens & Epidaurus Festival, May 2017. Sound performance, variable dimensions, wooden panel, permanent marker, elastic rope, metal nails, music stand, microphones, amplifier, laptop, speakers, hearing aids, Hearing Aid Case. Photo by Nikos Petrakis.

Hearing Instrument
Hearing Instrument

Sound Acts III, Athens & Epidaurus Festival, May 2017. Sound performance, variable dimensions, wooden panel, permanent marker, elastic rope, metal nails, music stand, microphones, amplifier, laptop, speakers, hearing aids, Hearing Aid Case. Photo by Nikos Petrakis.

Hearing Instrument
Hearing Instrument

Sound Acts III, Athens & Epidaurus Festival, May 2017. Sound performance, variable dimensions, wooden panel, permanent marker, elastic rope, metal nails, music stand, microphones, amplifier, laptop, speakers, hearing aids, Hearing Aid Case. Photo by Anastasia Diavasti.

Hearing Instrument
Hearing Instrument

Sound Acts III, Athens & Epidaurus Festival, May 2017. Sound performance, variable dimensions, wooden panel, permanent marker, elastic rope, metal nails, music stand, microphones, amplifier, laptop, speakers, hearing aids, Hearing Aid Case. Photo by Nikos Petrakis.

Hearing Instrument
Hearing Instrument

Sound Acts III, Athens & Epidaurus Festival, May 2017. Sound performance, variable dimensions, wooden panel, permanent marker, elastic rope, metal nails, music stand, microphones, amplifier, laptop, speakers, hearing aids, Hearing Aid Case. Photo by Nikos Petrakis.

Behind The Obvious Sound

Behind The Obvious Sound
Behind The Obvious Sound

Sounding paths 2018, Old Jesuit Monastery of Ano Syros, July 2018, sound performance in action, laptop, amplifier, speakers, photo by Eva Matsigkou

Behind The Obvious Sound
Behind The Obvious Sound

Sounding paths 2018, Alleys of Ano Syros, July 2018, scenes of the in situ recording of the sound of the pedestrians's footsteps, microphones, recorder, photo and video by Eva Matsigkou

Behind The Obvious Sound
Behind The Obvious Sound

Sounding paths 2018, Alleys of Ano Syros, July 2018, Scenes of the in situ recording of the sound of the pedestrians's footsteps, microphones, recorder

Behind The Obvious Sound
Behind The Obvious Sound

Sounding paths 2018, Alleys of Ano Syros, July 2018, Scenes of the in situ recording of the sound of the pedestrians's footsteps, microphones, recorder

Behind The Obvious Sound
Behind The Obvious Sound

Sounding paths 2018, view of the interior space of the Old Jesuit Monastery, July 2018

Behind The Obvious Sound
Behind The Obvious Sound

Sounding paths 2018, view of the interior space of the Old Jesuit Monastery, July 2018

Behind The Obvious Sound
Behind The Obvious Sound

Sounding paths 2018, Old Jesuit Monastery, July 2018, variable dimensions, sheet of copper, cellophane sheets, paper tape, microphones, recorder

Behind The Obvious Sound
Behind The Obvious Sound

Sounding paths 2018, Old Jesuit Monastery, July 2018, variable dimensions, cellophane sheets, paper tape

Behind The Obvious Sound
Behind The Obvious Sound

Sounding paths 2018, Old Jesuit Monastery, July 2018, variable dimensions, paper, paper tape

 Με το project που πρότεινα για το Sounding Paths Residency 2018 πρόθεση μου ήταν να κάνω ένα ηχητικό ψυχογράφημα των ανθρώπινων βημάτων ώστε να αναδειχθούν οι μουσικές προεκτάσεις τους αλλά και ο ρυθμός μέσα από τις επαναλήψεις, τις σιωπές και τις εντάσεις. Βήματα που μας χαρακτηρίζουν και μας προδίδουν, που μας προειδοποιούν ή μας αποπροσανατολίζουν, που μας επιβάλλονται ή μας ξαφνιάζουν απροειδοποίητα, βήματα προκλητικά ή αθόρυβα, βήματα σαν πλήκτρα. Σε διαφορετικές ώρες της ημέρας επί δέκα ημέρες, έγινε επιτόπια παρατήρηση και συστηματική καταγραφή αυτής της δραστηριότητας στους εσωτερικούς χώρους της Παλαιάς Μονής Ιησουιτών, στην οποία φιλοξενούμασταν δώδεκα καλλιτέχνες, καθώς επίσης και στον εξωτερικό χώρο των δαιδαλωδών στενών της Άνω Σύρου. Κάποτε για να εντείνω τις δυνατότητες των βημάτων, χρησιμοποίησα ποικίλα εύχρηστα υλικά τα οποία επικόλλησα πρόχειρα στο δάπεδο της Μονής. Η ηχητική performance "Behind The Obvious Sound" παρουσιάστηκε δημόσια στη Μονή πριν το κλείσιμο του residency τον Ιούλιο του 2018.

 

My proposal for Sounding Paths Residency 2018 aimed in creating an electronic profile of human steps so the musical extension of these daily sounds, along with rhythm through repetition, silence and intensity, be brought out. Steps that define us and betray us, warn us or disorientate us, are imposing or surprising, steps that are provoking or silent, steps like keys on keyboards… For ten days and during different times of the day, an in situ observation and systematic documentation of this activity in the interior spaces of the Old Jesuit Monastery and the exterior space of the mazy alleys of Ano Syros took place. By intensifying the possibilities of the steps, I sometimes used a variety of handy materials that I casually put in designated points of these two spaces. The sound performance "Behind The Obvious Sound" was presented to the public at the Monastery in July of 2018 before closing the residency.

 

DIY Instrument Making & Hacking

Untitled
Untitled

Improvising with Dimitra Kousteridou and Zina Sarris, Οnassis Cultural Centre, Athens, 2019 Digital musical instruments with conductive materials, minipic sound generator, analogue electronic circuits, buttons and sensors.

Untitled
Untitled

Improvising with Dimitra Kousteridou and Zina Sarris, Οnassis Cultural Centre, Athens, 2019 Digital musical instruments with conductive materials, minipic sound generator, analogue electronic circuits, buttons and sensors.

Untitled
Untitled

Onassis Cultural Centre, Athens, 2019 Cloth, knitted elastic band, minipic sound generator (designed by Dirty Electronics and Max Wainwright), battery, cables.

As a part of the "DIY instrument making & hacking" three-day workshop, running by Στέγη Ιδρύματος Ωνάση / Οnassis Cultural Centre Athens and Interfaces in January of 2019, was to put in an open performance to the public. These are a few fragments of our improvisation with Dimitra Kousteridou and Zina Sarris at  Στέγη Ιδρύματος Ωνάση / Οnassis Cultural Centre Athens.

Μέρος του εργαστηρίου "DIY μουσικά όργανα, Κατασκευάζω και χακάρω", το οποίο οργανώθηκε τον Ιανουάριου του 2019 από τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και το Interfaces, ήταν η παρουσίαση των κατασκευών των συμμετεχόντων στο κοινό μέσω της περφόρμανς. Αυτά είναι μερικά αποσπάσματα από τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό που παρουσιάσαμε με την Δήμητρα Κουστερίδου και την Ζίνα Σαρρή στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

 

Wallear

Wallear
Wallear

Kassandras, April 2019, tape, paper, metal and aluminum foil sheets

Wallear
Wallear

Kassandras, April 2019, tape, paper, metal and aluminum foil sheets

Wallear
Wallear

Kassandras, April 2019, tape, metal and aluminum foil sheets

Wallear
Wallear

Kassandras, April 2019, paper sheets, tape

Wallear
Wallear

Kassandras, April 2019, tape, paper, metal and copper sheets

Wallear
Wallear

Kassandras, April 2019, tape, paper, metal and copper sheets

Wallear
Wallear

Kassandras, April 2019, tape, paper, metal and copper sheets

Wallear
Wallear

Kassandras, April 2019, paper sheets, tape, microphone

Wallear
Wallear

Kassandras, April 2019, paper sheets, tape, microphone

The "Wallear", is an in situ improvisation that took place at "Kassandras" space on April 2019. Within "OnMaterials" context, I decided to use materials such as paper and metal sheets. In order to emphasize the human presence in an interior space I invited the dancer Anna Apergi to perform and interact with me physically, through the sound of movements, as well as aurally. Exploring the acoustics of this place my aim is to make a comment on the difficulty in hearing the everyday sounds which are hidden behind the walls.

Το "Wallear" είναι ένας in situ αυτοσχεδιασμός ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο «Κασσάνδρας» τον Απρίλιο του 2019. Στα πλαίσια της πλατφόρμας του "OnMaterials", που σχετίζεται με την επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών, χρησιμοποίησα φύλλα χαρτιού και μετάλλου. Μέσα από την ανάγκη μου να κάνω αισθητή την ανθρώπινη παρουσία σε ένα δωμάτιο, προσκάλεσα την χορεύτρια Άννα Απέργη να συμμετέχει στην performance αλληλεπιδρώντας με μένα. Εξερευνώντας την ακουστική του χώρου και των υλικών μέσα από τον ήχο που εκπέμπεται από τις κινήσεις του σώματος, η Άννα γίνεται ο διαμεσολαβητής των ήχων που κρύβονται πίσω από τους τοίχους.

Two Ears Are Not Enough

Two Ears Are Not Enough
Two Ears Are Not Enough

December 2020, “SHAWR” Space21 Radio Art Festival

“SHAWR” Space21 Radio Art Festival
“SHAWR” Space21 Radio Art Festival

December 2020, Slemani, Kurdistan

“SHAWR” Space21 Radio Art Festival
“SHAWR” Space21 Radio Art Festival

December 2020, Slemani, Kurdistan

Το έργο "Two Ears Are Not Enough" σχετίζεται με τα προβλήματα ακοής αναζητώντας την ενσυναισθητική ταύτιση του ακροατή με τη βαρηκοΐα. Ακούγοντας ήχους των οποίων την πηγή προέλευσης δεν μπορώ ν αναγνωρίσω, οδηγούμαι συχνά σε σύγχυση ώστε να συνδέω αυτούς τους ήχους με εντελώς άλλα αντικείμενα ή καταστάσεις από τα πραγματικά. Το κομμάτι δημιουργήθηκε για το "SHAWR" Space21 Radio Art Festival στο Ιρακινό Κουρδιστάν και μεταδόθηκε online στις 15 Δεκεμβρίου του 2020.

The "Two Ears Are Not Enough" is associated with hearing problems seeking a different empathic experience of the audience with hearing loss. Undefined sounds, coming from unknown sources, can cause me confusion, letting my imagination relate them with things or happenings from different sources. This piece was created for "SHAWR" Space21 Radio Art Festival in Iraqi Kurdistan and was broadcasted online on December 15th, 2020.

Έρως

Έρως
Έρως

TWIXTlove radio, TWIXTlab, Athens, 2021

Το 'Έρως' δημιουργήθηκε έπειτα από πρόσκληση του Twixtlab να συμμετέχω σε μία από τις ραδιοφωνικές εκπομπές που ήταν αφιερωμένες στον έρωτα ( TWIXTlove radio) και διήρκησαν ένα μήνα. Το έργο είναι μία νέα ηχητική απόδοση της performance «Φωνολογική Ενημερότητα» η οποία παρουσιάστηκε το 2015 στο Φεστιβάλ Kodra. Συνθέτοντας διάφορες ελληνικές παρώνυμες λέξεις που αποτελούσαν μία εκ των πολλών "παρτιτούρων" της τότε performance δημιουργείται μια αφήγηση περί βαρηκοΐας και έρωτος.

The piece "Eros" was created after the Twixtlab's team invitation to participate in one of the podcasts which aired on TWIXTlove radio, as part of a radio program about love (14/02/2021-14/03/2021). The piece is a new rendering of the "Phonological Awareness", a sound performance presented in Action Field Kodra Festival, 2015. Using the previous ‘scores’ as my ‘sketches’ of the performance, which I draw from different Greek paronymous words, composing a new narration about hearing loss and being in love.